Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на правото на ползване

Срок – 5 дни   ФЛ – 10.00 ЛВ  ЮЛ – 20.00 ЛВ

Срок – 3 дни    ФЛ –20.00 лв  ЮЛ – 40.00 лв

Необходими документи:

  1. Искане – по образец  2
  2. Копие на документ за собственост
  3. Копие на актуални скици
  4. Удостоверение за наследници, ако собственикът е починал
  5. Пълномощно, ако документите не се подават от собственика
  6. Корекционна декларация по чл.14 от ЗМДТ /ако се налагат промени/
  7. Други документи

 

Документи: