Проект на ПУП-ПРЗ заУПИ ХIII-83, кв. 10 по плана на кв. Повеляново, гр. Девня (ПИ 20482.306.370 по КК на гр. Девня)