Учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху имоти частна общинска собственост

Срок: до 60 дни

Цена: 30 лв.

Изготвянето на пазарната оценка на правото на ползване на имота е за сметка на инициативната страна и се заплаща при подаване на заявлението.

Необходими документи:

Заявление за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху имоти частна общинска собственост